پاورپوینت آشنائی با مدل ها وکاربردهای بودجه بندی نوین

پاورپوینت آشنائی با مدل ها وکاربردهای بودجه بندی نوین|1837485|one-finalist|پاورپوینت ,آشنائی با مدل ها وکاربردهای بودجه بندی نوین
در حال حاظر شما فایل با عنوان پاورپوینت آشنائی با مدل ها وکاربردهای بودجه بندی نوین را دنبال می کنید .

نوع فایل: power point

قابل ویرایش47 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

1-مفروضات وضوابط تهیه بودجه

2- ضرورت هم راستائي بااسترات‍ژيها

3- عامل محدود كننده در بودجه‌بندي و نقش آن در تهيه بودجه

4- نقش وکارکردکمیته بودجه

5- مراکزبودجه/مراکزمسئولیت

6-دوره بودجه

7- ظرفیت مورداستفاده درتهیه بودجه

8- طبقه بندي هزينه ها : پايه بودجه بندي

فهرست مطالب و اسلایدها:

رئوس مطالب

بخش اول

جايگاه بودجه در سيستم حسابداری مدیریت

ضرورت واهميت بودجه بندي درشركتها وسازمانها

تحليل حساسيت دربودجه بندي

گزارشگري عملكردبودجه وسنجش مسئوليت

بودجه بندي برمبناي عملكرد (بودجه عملياتي)

بخش دوم

نقدبودجه بندي سنتي

شیوه های نوین بودجه بندی

سازوكارهاي يهره برداري مطلوب ازنظام بودجه بندي

معرفي مدل اداره بنگاه بدون استفاده ازبودجه (Beyond Budgeting)